Sosiokulttuurista ennaltaehkäisevää toimintaa senioreille 2010 - SenioriPiste

Toimipaikka: Tornio

Resurssit: Rahoitusta oli 80 000€, joka koostui raha-automaattiyhdistyksen kohdennetusta yksivuotisesta rahoituksesta (60 000€) ja torniolaisen Oskari ja Vappu Yli-Perttulan säätiön avustuksesta (20 000€). Toimintaan oli palkattu kaksi työntekijää. Vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä oli mukana 20.

Kohderyhmä: Omassa kodissa asuvat yli 63 -vuotiaat torniolaiset. Toiminnasta hyötyivät erityisesti yksinäiset, vasta leskeytyneet, sairastuneet, kaukana palveluista asuvat, erilaisia elämänmuutoksia kokeneet, joilla oli sen seurauksena psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista.

Toiminnan tavoitteet: Sosiokulttuurinen ennaltaehkäisevä toiminta vastaa ikääntyvän Suomen tarpeisiin. Eläkkeelle jäätyään suomalainen putoaa julkisen sektorin piiristä jääden oman aktiivisuuden varaan. Hankkeemme toiminta omassa kodissa asuville senioreille vastasi tähän puutteeseen. Toiminnan päätarkoitus oli saada kotonaan asuville senioreille suunnattu SenioriPiste-toiminta ja sen toteuttama sosiokulttuurinen ennaltaehkäisevä toiminta pyörimään Torniossa. Sosiokulttuurinen yksilö- ja ryhmätoiminta ennaltaehkäisee syrjäytymistä, lievittää yksinäisyyttä, antaa tarpeellista vertaistukea, tukee toimintakykyä mahdollistaen ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tavoitteena oli myös edistää senioreiden omaehtoista vastuunottoa hyvinvoinnistaan motivoimalla, kannustamalla ja elämänilon kohentamisella hyödyntäen luovia ja kulttuurillisia menetelmiä.

Toiminnan toteutus: SenioriPisteen työntekijät kiersivät eripuolilla Torniota järjestäen ryhmätoimintaa kylillä ja keskustoissa, järjestivät retkiä ja tempauksia ja luentoja sekä tekivät motivoivia kotikäyntejä. Toimintamenetelminä käytettiin sosiokulttuurista yksilö- ja ryhmätoimintaa. Sosiokulttuuriset luovat menetelmät ovat toimivia ja mielekkäitä senioreille. Hyöty saavutetaan tekemällä itse (itseilmaisu eri menetelmin mm. musiikki, tanssi, kädentaidot, kirjallisuus, teatteri, kuvataide, liikunta (itselle mielekäs liikuntamuoto), tarinoinnit, muistelut, pelit, leikit, laulu, soittaminen, esiintyminen, elämänkerta-, paikallinen ja kyläkulttuuri) tai olemalla osallisena/katsojana sosiaalisissa tapahtumissa.

Osallistujamäärät 1.1.-31.12.2010 Tornion alueella kokoontui 23 eri ryhmää tai pajaa. Retkiä ja tempauksia pidettiin 34. Yksilötapaamisia oli yhteensä 166, 205 tuntia. Osallistujamäärä oli yhteensä 4505, tunteja yhteensä 956 ja kokoontumiskertoja 450. Toimintaan osallistui 533 kohderyhmään kuuluvaa eri henkilöä. Osallistujista 32% oli miehiä, keskimääräinen kävijämäärä viikossa oli 98 henkilöä. Muuta toimintaa (yhteistyöpalavereita, esittelyitä, kokouksia ym.) oli yhteensä 19 kertaa 37 tuntia.

Toiminnan jälkeen: SenioriPiste/Alatornion Vanhainkotiyhdistys ry sai vuosille 2011-2013 kolmivuotisen Raha-auto-maattiyhdistyksen projektiavustuksen uuteen projektiin. Rahoitus on yhdelle työntekijälle ja kohdekuntina ovat Tornio ja Ylitornio. Projekti on suunnattu ikääntyvien yhteisöllisyyden lisäämiseen erityisesti kylillä, joten siinä voidaan hyödyntää aiempia senioriryhmäpaikkoja Torniossa ja olemassa olevia seniorikontakteja. SenioriPisteen toimintaan tarvittaisiin enemmän työntekijöitä ja resursseja, jotta SenioriPisteen vuonna 2010 toimivia kerhoja Torniossa voitaisiin jatkaa vuoden 2010 malliin.

 

 

KULTA -projekti 4/2006-9/2009 ja KULTA-toiminta 8-12/2009

KULTA= KUlttuuria, Luovuutta ja TAitavuutta senioreille

Projektin toimipaikka: Kulta-projekti Torniossa ja Kemissä, Kulta-toiminta vain Torniossa.

Resurssit: Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus oli kolmelle vuodelle yhteensä 320 000€. Yhtenä vuonna kaksi palkattua työntekijää ja kahtena vuonna kolme työntekijää. Vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä oli mukana 13.

Kohderyhmä: Omassa kodissa asuvat yli 65- vuotiaat torniolaiset ja kemiläiset, joiden toimintakyky ei ollut vielä alentunut liikaa ja jotka erityisesti hyötyivät ennaltaehkäisevästä toiminnasta.

Projektin tavoite: Tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä senioreiden syrjäytymistä, nostattaa asiakkaan omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja edistää oman elämän hallintaa motivoimalla, kannustamalla, elämänilon kohentamisella, tuella ja asiakasta voimaannuttamalla. Pyrkimyksenä on ollut elvyttää sosiaalista kanssakäymistä asuinalueilla, kannustaa senioreita käyttämään omia kykyjään ja taitojaan. Lisäksi on kiinnitetty huomiota senioreiden asuinoloihin ja asuntojen esteettömyyteen ja asuinolojen turvallisuuteen ja tuettu kotona asumista ja ennaltaehkäisty laitoshoitoon joutumista.

Projektin toteutus: Projektityöntekijät järjestivät yksilö- ja ryhmätoimintaa, retkiä ja tempauksia sekä luennointeja ja konsultointeja. Toimintatapoina käytettiin kulttuurisia, luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä hyödyntävää ryhmä- ja yksilötoimintaa. Projektin aikana toimi 34 ryhmää keskustoissa ja haja-asutusalueilla eri ryhmätoimintapaikoissa ja senioreiden kodeissa.

Osallistujamäärät 11.4.2006-16.6.2009: Ryhmiä oli 34 kpl, kokoontumiskertoja 1066 yhteensä 2628½ tuntia, retkiä ja tempauksia 66 kpl yhteensä 478½ tuntia, osallistujamäärä oli yhteensä 13 188. Yksilötapaamisia tehtiin 2135 työtuntia. Muuta toimintaa mm. yhteistyöpalavereita, luennointeja, konsultointeja oli 357 tuntia. Projektin järjestämään yksilö -ja ryhmätoimintaan osallistui 1023 kohderyhmään kuuluvaa eri henkilöä. Yksilöasiakkaista lähti mukaan ryhmätoimintaan 55% (149/272 yksilöasiakkaasta.

Projektin aikana syntyneitä kehittämisajatuksia: Ennaltaehkäisevä seniorityö ei ole vielä Suomessa lakisääteistä, mutta sen pitäisi olla. Tämä säästäisi pitkällä tähtäimellä ei ainoastaan senioria vaan myös kuntien taloutta. Suuret ikäluokat vanhenevat lähivuosina ja jos ennaltaehkäisevään työhön ei satsata, mitkään laitospaikat eivät tule riittämään tulevaan kysyntään. Ennaltaehkäisevä seniorityö hyötyy sosiokulttuurisesta yksilö- ja ryhmätoiminnasta ja se tarvitsee toimiakseen konkreettisia työkaluja, joita ovat luovat menetelmät esimerkiksi musiikki, tanssi, laulu, teatteri, kuvataide, kirjallisuus, kädentaidot, liikunta ym. Pyöriäkseen kunnolla ennaltaehkäisevä toiminta vaatii vetäjiä, jotka omalla innostavalla asenteellaan saavat seniorit liikkeelle ja kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan. Toimintapaikkoina voisivat olla esimerkiksi kaikille avoimet Senioritilat, haja-asutusalueiden kerhotilat ja senioreiden omat kodit.

Projektin jälkeen: Kulta-toiminta jatkuu syys-joulukuun 2009 ajan Torniossa paikallisen Vappu ja Oskari Yli-Perttulan säätiön antaman 20 000€ avustuksen turvin. Ryhmiä toimii 21. Vuodelle 2010 on haettu uusia avustuksia.

Tarkemmin projektista:  Kulta -projektin loppuraportin voit ladata tästä

 

 

Osallistuva ikäihminen -projekti 7/2003 - 4/2006

Toimialue: Tornio.

Resurssit: Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus oli kolmelle vuodelle yhteensä 175 000€. Ensimmäisenä vuonna yksi  palkattu työntekijä ja kahtena seuraavana vuonna kaksi työntekijää. 

Kohderyhmä: Omassa kodissa asuvat kokonaisvaltaisesta kuntoutustoiminnasta hyötyvät yli 65 -vuotiaat torniolaiset ikäihmiset, erityisesti henkilöt joilla sairauden aiheuttama haitta oli pysyvä eivätkä olleet enää akuutin kuntoutuksen tarpeessa, yksinäiset ja kaukana palveluista asuvat. Ryhmissä sai käydä myös parempikuntoiset ikäihmiset ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa ja vertaistukena muille ryhmäläisille.

Projektin tavoitteet: Ikäihmisten kotikuntoutuksen kehittäminen, ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen ja pyrkiminen estämään pysyvään laitoshoitoon joutumista sekä kokonaisvaltaisen kuntoutustoiminnan kautta ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito (itsetunnon kohottaminen, elämänhallinnan parantaminen, itseluottamuksen ja turvallisuuden tunteen lisääminen, sosiaalisten kontaktien tarjoaminen, hyvän mielen tuominen sekä palveluohjaus).

Projektin toteutus: Kaksi projektityöntekijää järjesti yksilö- ja ryhmätoimintaa, retkiä ja tempauksia sekä luennointeja ja konsultointeja. Yksilö- ja ryhmätoiminta pitivät sisällään mm. keho- ja rentoutumisharjoituksia, itseilmaisua, jumppaa, kädentaitoja, keskusteluita, harrasteita, muisteluita, tarinointia, älypulmia, pelituokioita, teatteri-ilmaisua, maalaamista, musiikkia, seuraleikkejä ym.

Projekti käynnistyi miltei tyhjästä keskittyen aluksi yksilötapaamisiin ja asiakasmäärien ja kysynnän lisääntyessä perustettiin ryhmiä sinne minne oli tarvetta. Projektin aikana käynnistyi 11 isoa ryhmää (8-25 hlö) ja 5 pienryhmää (2-6 hlö) levittäytyen pitkin Torniota.

Osallistujamäärät 1.7.2003-31.3.2006: Ryhmät kokoontuivat 446 kertaa yhteensä 1 115 tuntia, retkiä ja tempauksia järjestettiin 46 kpl yhteensä 187½ tuntia, osallistujamäärä oli yhteensä 7 213. Yksilötapaamisia tehtiin 1 544 työtuntia ja muuta toimintaa oli 347 tuntia. Projektin järjestämään yksilö- ja ryhmätoimintaan osallistui 370 kohde-ryhmäämme kuuluvaa eri henkilöä. Tavoitettavuus on Tornion 22 204 asukkaan kaupungin 3160 yli 65-vuotiaasta 11 %. (Tornion tilasto 2005). Yksilöasiakkaista saatiin mukaan ryhmätoimintaan 60 % (89/149 yksilöasiakkaasta).

Projektin asiakkaille tekemän haastattelun perusteella yksinäisyys ja seuran tarve sekä virkistystoiminnan puute olivat suurimmat syyt projektin toimintaan hakeutumiselle.

Tuloksia: Projektin aikana kehitettiin kotikuntoutustoimintamallia, jonka pääideana on toteuttaa kokonaisvaltaisesti kuntouttavaa yksilö- ja ryhmätoimintaa ikäihmisten omissa elinympäristöissä. Projektin keskeisimpänä tuloksena ilmeni, että useat kotona asuvat yli 60 -vuotiaat tarvitsevat toimintakykyä ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää luovaa ryhmätoimintaa ja toimintaan ohjauksessa tärkeää on myös tarvittaessa henkilökohtainen motivointi ja aktivointi, joka saavutetaan parhaiten kotikäynneillä. Ryhmätoiminnan sisällöissä ja aikatauluissa tulee kuunnella ikäihmisiä ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan, jolloin ryhmissä käyminen ja niihin sitoutuminen on motivoitunutta.

Projektin jälkeen: Saatiin uutta RAY:n projektirahoitusta (KULTA-projekti) kehitetyn toimintamallin mukaisen toiminnan laajentamisen ja vahvistamiseen.

Tarkemmin projektista: "Luova ryhmätoiminta ikääntyneiden yksinäisyyden lievittäjänä ja toimintakyvyn ylläpitäjänä"- loppuraportin voit ladata tästä

Lisätietoa projektista: Tanssi- ja draamaterapeutti/sosionomi (AMK) Irma Ihalainen-Kemi, 040-840 7752

 

©2021 Senioripiste - Putteri (MMD Networks Oy)